Hướng dẫn cách thêm Syntax Highlight vào Blogger, Blogspot làm đẹp code

Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhúng highlight.js vào Blogger, Blogspot. Mục đích làm nổi bật các trình bài code lập trình trên Blogger


Bước 1: Nhúng code css and js của highlight
Các bạn có thể lấy links CDN tại đây:
//cloudflare links
<link href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/8.7/styles/default.min.css" rel="stylesheet"></link>

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/8.7/highlight.min.js"></script>

Bước 2: Các bạn đăng nhập vào quản trị Blog, sau đó Click chuột vào Chỉnh sửa HTML trong phần Trực tiếp trên Blog
Dán/Past mã code vào trước thẻ đóng </head>


Ví dụ minh họa hiển thị code lập trình PHP

public function create()
 {
 if(!in_array('createUser', $this->permission)) {
  redirect('dashboard', 'refresh');
 }

 $this->form_validation->set_rules('groups', 'Group', 'required');
 $this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]|is_unique[users.username]');
 $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'trim|required|is_unique[users.email]');
 $this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'trim|required|min_length[8]');
 $this->form_validation->set_rules('cpassword', 'Confirm password', 'trim|required|matches[password]');
 $this->form_validation->set_rules('fname', 'First name', 'trim|required');

    if ($this->form_validation->run() == TRUE) {
      // true case
      $password = $this->password_hash($this->input->post('password'));
     $data = array(
     'username' => $this->input->post('username'),
     'password' => $password,
     'email' => $this->input->post('email'),
     'firstname' => $this->input->post('fname'),
     'lastname' => $this->input->post('lname'),
     'phone' => $this->input->post('phone'),
     'gender' => $this->input->post('gender'),
     );

     $create = $this->model_users->create($data, $this->input->post('groups'));
     if($create == true) {
     $this->session->set_flashdata('success', 'Successfully created');
     redirect('users/', 'refresh');
     }
     else {
     $this->session->set_flashdata('errors', 'Error occurred!!');
     redirect('users/create', 'refresh');
     }
    }
    else {
      // false case
     $group_data = $this->model_groups->getGroupData();
     $this->data['group_data'] = $group_data;

      $this->render_template('users/create', $this->data);
    } 

 
 }
Ví dụ minh họa 2
public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    //Check if user is logged in or id exists in session
    if ($this->session->userdata('user_id')) {

    } else {

      redirect(base_url() . 'index.php/Users/login');

    }
  }
Hy vọng bài viết này hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Google Pinterest

About Design Pro

Xin chào các bạn. Blog IZDesign này với mục đích chia sẻ những kiến thức về đồ họa, cũng như giao lưu với những bạn có cùng đam mê và sở thích. Nếu bạn cảm thấy có hứng thú với blog của chúng tôi, vui lòng để lại cho mình một vài comment và cùng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cám ơn sự quan tâm của các bạn rất nhiều..